«نحوه تأييد اسناد و مدارک» در تبریز

«نحوه تأييد اسناد و مدارک» در تبریز

«نحوه تأييد اسناد و مدارک» در تبریز – فهرست مطالب
«بخش تأييد اسناد و مدارک» – ترجمه ی رسمی
بخش 1
«ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصيه»
1-1. شناسنامه
1-2. کارت ملی
1-3. گواهی فوت
1-4. گواهی تجرد
1-5. گواهی ولادت
1-6. سند ازدواج
1-7. سند طلاق
1-8. گواهی عدم سوء پيشينه
1-9. کارت پايان خدمت و معافيت
1-10. گواهينامه رانندگی
بخش 2
«اسناد»
2-1. سند مالکيت
2-2.ارزيابی املاک
2-3. استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک
2-4. اسناد مالکيت وسائط نقليه موتوری
2-5. بيع­نامه و اجاره­نامه در خصوص اموال منقول و غير منقول
2-6. وکالتنامه
2-7. تعهدنامه
2-8. اقرارنامه
2-9. استشهادنامه
2-10. احکام دادگاهها
بخش 3
«مدارک تحصيلی»
3-1. مدارک تحصيلی (ابتدائی، راهنمائی، متوسطه و پيش دانشگاهی)
بخش 4
«مدارک دانشگاهی»
4-1. مدارک کاردانی
4-2. کارت دانشجويی
4-3. ارزشنامه­های تحصيلی
4-4. مدارک و ريز نمرات وگواهی صادره از وزارت علوم، تحقيقات وفن­آوری
4-5. مدارک صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
4-6. مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی
4-7. گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی
4-8. گواهی کار اساتيد دانشگاههاي دولتی
4-9. مدارک صادره از دانشگاههای غيرانتفاعی
4-10. مدارک و دانشنامه­های صادره از سازمان امور استخدام کشوري
4-11. مدارک و گواهی­های صادره از حوزه­های علميه
4-12. کارت نظام پزشکی
4-13. سرفصل دروس
4-14. کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری
4-15. تعيين رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد
4-16. مدارک تحصيلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ايران
4-17. مدارک تحصيلی صادره از مدارس ايرانی خارج از کشور
بخش 5
«گواهی های آموزشی»
5-1. گواهی­های صادره از سازمان فنی و حرفه­ای
5-2. گواهی­های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی
5-3. گواهی­های مراکز آموزش دوره های زبان
5-4. گواهی­های آموزشی کوتاه مدت شرکتهای خصوصی
5-5. گواهی­های آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی
بخش 6
«شرکتها»
6-1. روزنامه رسمی
6-2. گواهی­های مالياتی
6-3. ليست بيمه
6-4. گواهی­های بيمه
6-5. قراردادهای شرکتهای خصوصی
بخش 7
«گواهی های کار»
7-1. گواهی­های کار از مؤسسات و ادارات دولتی
7-2. گواهی­های کار صادره از مهد کودکها
7-3. گواهی­های اشتغال صادره از کارخانجات
7-4. گواهی­های صادره از آژانسهای هواپيمايی و گردشگری
7-5. گواهی­های صادره از داروخانه­ها
7-6. گواهی­های کار صادره از شرکتها
7- 7. گواهی های کار از بيمارستانها و درمانگاه
7-8. گواهی­های صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان
7-9. گواهی کار از دفاتر اسناد رسمی
7-10. گواهی کار صادره از واحدهای صنفی مختلف
بخش 8
«گواهی­های متفرقه»
8-1. کارت واكسيناسيون
8-2. پرونده بهداشتی دانش­آموزان
8-3. قبوض آب، برق و تلفن و گاز
8-4. فيشهای حقوقی
8-5. موجودی حساب بانکی
8-6. گذرنامه
8-7. کارت بازرگانی
8-8. گواهی­نامه­های دريانوردی
8-9. احکام قهرمانی و رشته­های ورزشی
8-10. بارنامه­ها و اسناد صادرات و واردات
8-11. گواهی­های کشتيرانی
8-12. خريد و فروش کشتی
8-13. گواهی­های وکلا
8-14. گواهی­های فرهنگی هنری
8-15. گواهی مربوط به روستاهای دور افتاده
8-16. گواهی­های بهداشتی برای صدور محموله­های قضائی
8-17. پروانه­های صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بخش 9
«امور مربوط به اتباع بيگانه»
بخش 10
«اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور»
«نکات مهم»
بخش 1
«ترجمه مربوط به احوال شخصيه»
1-1. شناسنامه
شناسنامه افراد بالای 15 سال حتماً بايد عکس­دار باشد.
شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذيل ثبت وقايع اربعه قابل ترجمه و تأييد است.
چنانچه هر يک از وقايع اربعه در شناسنامه افراد بالغ قيد نشده باشد ذکر مراتب در ترجمه ­الزامی است.
در کليه صفحات شناسنامه افراد بالای 15 سال چنانچه واقعه­ای قيد شده باشد عيناً ترجمه و در غير اين صورت درج عبارت: (تا تاريخ ترجمه ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگرديده) توسط مترجم الزامی است.
تعدد زوجات يا تعدد طلاق تماماً بايد درج شود.
قيد شماره سريال، ممهور بودن عکس و ذکر کلمه­المثنی در صورت المثنی بودن شناسنامه به وسيله مترجم الزامی است.
تصوير شناسنامه در صورتی ترجمه می­شود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد.
شناسنامه متوفی بر اساس ضرورتهای پيش آمده قابل ترجمه و تأييد است.
1-2. کارت ملی
اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأييد است.
1-3. گواهی فوت
اصل گواهی فوت يا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال بدون نياز به ارائه شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأييد است در خصوص اتباع خارجی متوفی در ايران گواهی فوت صادره از بيمارستان با مهر پزشک و نظام پزشکی يا پزشکی قانونی برای ترجمه و تأييد کفايت می­کند.
1-4. گواهی تجرد
گواهی تجرد صادره از اداره ثبت احوال امور خارجه قابل ترجمه و تأييد است.
1-5. گواهی ولادت
گواهی ولادت اتباع داخلی تا 15 روز قابل ترجمه و تأييد بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه همراه تصديق پزشک يا مامای متعهد و تأييد نظام پزشکی قابليت ترجمه و تأييد دارد.
گواهی ولادت برای اتباع خارجه با مهر ثبت احوال امور خارجه و يا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأييد است.
1-6. سند ازدواج
سند ازدواج يا رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی با ارائه شناسنامه طرفين قابل ترجمه و تأييد است گواهی ازدواج خارجيان مقيم ايران و مهاجرين خارجی (عراق و افغانستان) که در ايران ازدواج نموده­اند با نامه صادره از امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت کشور و با مهر و امضا معرفی شده قابل ترجمه و تأييد است ازدواج موقت و اقرار به زوجيت در صورتی ترجمه و تأييد می­شود که مثل اقرارنامه در سربرگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد قيد شروط ضمن عقد زوجين در ترجمه الزامی است.
1-7. سند طلاق
سند طلاق يا رونوشت محضری آن در صورتي که ممهور به مهر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه يکی از طرفين قبل ترجمه و تأييد است.
1-8. گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
گواهی عدم سوء پيشينه کيفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأييد است و از تاريخ صدور 3 ماه برای ترجمه اعتبار دارد.
1-9. کارت پايان خدمت و معافيت
کارت پايان خدمت و معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأييد است با اين توضيح که پشت کارت نيز بايد ترجمه شود لکن کپی برابر اصل آن قابل تأييد نيست.
همچنين گواهی­های صادره از نيروی انتظامی مبنی بر مفقوديت کارت قابل ترجمه و تأييد می­باشد.
1-10 گواهينامه رانندگی
گواهينامه راهنمايی و رانندگی و همچنين سوابق مربوط به آن که توسط راهنمايی و رانندگی اعلام می شود قابل ترجمه و تأييد می باشد گواهی­های نيروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهينامه نيز قابليت ترجمه و تأييد را داراست ترجمه و تأييد و برابر با اصل نمودن گواهينامه­های بين­المللی فاقد منع قانونی است.
بخش 2
«اسناد»
2-1. سند مالکيت
سند مالكيت يا المثنای آن ممهور به مهر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و کليه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن يا بازداشت و رفع آن با مهر دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأييد است لکن کپی برابر با اصل سند مالکيت مطلقاً قابل ترجمه و تأييد نيست.
2-2. ارزيابی املاک
گزارش ارزيابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی يا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائيه و کارشناسان خبره به شرط تأييد کانون کارشناسان رسمی دادگستری يا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان يا دادگستری محل قابل ترجمه و تأييد می باشد.
2-3. استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک
استعلامات ثبت اسناد در مورد املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل ترجمه و تأييد است.
2-4. اسناد مالکيت وسائط نقليه موتوری
اسناد مالکيت کليه وسائل نقليه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمايی و رانندگی نيروی انتظامی و اسناد مالکيت ماشين آلات سنگين راه سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت توليد کننده قابل ترجمه و تأييد است.
2-5. بيع نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غيرمنقول
بيع نامه يا قرارداد فروش و اجاره نامه هايی که از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و به طور کلی در ارگانهای دولتی تنظيم می شود قابل ترجمه و تأييد است همچنين بيع نامه های تنظيمی از سوی تعاونيهای مسکن و شرکتهای ساختمانی به شرط ارائه روزنامه رسمی نيز قابل ترجمه و تأييد می باشد.
2-6. وکالتنامه
وکالتنامه های تنظيمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سردفتر قابل ترجمه و تأييد است مگر اينکه از تاريخ تنظيم آن يک سال شمسی گذشته باشد که در اين صورت تنفيذ دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکيل يا فوت طرفين الزامی است وکالتنامه تفويضی با ارائه وکالتنامه اصلی قابل ترجمه و تأييد است وکالت در خصوص مراقبت های فيزيکی طفل از سوی والدين به يکديگر يا ديگران بدون قيد حضانت يا سرپرستی بلااشکال و قابل ترجمه و تأييد است بنابر اين وکالت برای حضانت يا سرپرستی به دليل تعلق به پدر يا جد پدری و قابل واگذاری نبودن به غير قابل ترجمه و تأييد نبوده و نياز به رأی دادگاه دارد.
2-7. تعهد­نامه
تعهدنامه های تنظيمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سردفتر اسناد رسمی قبل ترجمه و تأييد است.
2-8. اقرارنامه
اقرارنامه تنظيمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر سردفتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأييد است به شرطي که مضمون اقرارنامه وفق ماده 1259 قانون مدنی تنظيم شده باشد با توجه به مفاد اقرارنامه ارائه مستند آن برای ترجمه و تأييد الزامی است مثلاً اقرار به فرزند خواندگی «رأی دادگاه» اقرار به تجرد «گواهی تجرد از ثبت احوال» اقرار به زوجيت «سند ازدواج يا شناسنامه» اقرار به مالکيت «سند مالکيت» اقرار به نسبيت «رأی دادگاه يا شناسنامه»
2-9. استشهاديه
استشهاديه ممضی به امضاء شهود در صورت ممهور بودن به مهر و امضاء دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأييد است بعضی از استشهاديه ها مانند صلاحيت اخلاقی، تجرد و عليه اشخاص قابل ترجمه و تأييد نيست و در بعضی ديگر حسب مورد ارائه مستند استشهاديه الزامی است.
استشهاديه سکونت در محل پس از احراز و تأييد نيروی انتظامی يا تنظيم اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأييد است استشهاديه کفالت والدين يا فرزندان در صورتی ترجمه و تأييد می شود که سن والدين از 60 سال بيشتر و دختر مجرد و پسر از حيث سنی کمتر از 18 سال باشد.
همچنين مراتب به تأييد دفاتر اسناد رسمی يا شورای محل يا مسجد رسيده باشد.
2-10. احکام دادگاهها
اصل احکام قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، دادخواست، اظهارنامه، صورتجلسات تنظيمی در دادگاه، احضاريه و اخطاريه و به طور کلی اوراق قضائی با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوی شعب صادر کننده رأی قابل ترجمه و تأييد است مگر آراء غير قطعی صادره از شعب بدوی در مورد اشخاص مقيم خارج از کشور که بايد ظرف مهلت مقرر قانونی به طرف خارجی ابلاغ شود که در اين مورد يعنی طرح دعوی بين ايرانی و طرف خارجی قطعيت حکم ملاک نيست.
بخش 3
«مدارک تحصيلی»
3-1. مدارک تحصيلی (ابتدائی، راهنمايی، متوسطه و پيش دانشگاهی)
کليه مدارک مقاطع مختلف تحصيلی اعم از ابتدائی، راهنمايی، متوسطه و پيش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأييد اداره آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأييد است.
3-2. تأييديه ديپلم با مهر و امضای آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأييد است.
بخش 4
«مدارک دانشگاهی»
4-1. مدارك كارداني
صادره توسط موسسات وابسته به آموزش و پرورش و يا دانشگاهها، که حسب مورد، به تأييد اداره کل آموزش و پرورش يا وزارت علوم يا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسيده باشد، قابل ترجمه و تأييد است.
4-2. کارت دانشجويی
کارت دانشجويی مربوط به کليه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غير دولتی قابل ترجمه و تأييد نيست.
4-3. ارزشنامه های تحصيلی
ارزشنامه هاي تحصيلي صادره از وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دليل داشتن کاربرد داخلی قابل ترجمه و تأييد نيست، به استثناء مواردی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلامانع بودن ترجمه را در ظهر ارزشنامه قيد می کند.
4-4. مدارک صادره از وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری
دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ريز نمرات فارغ التحصيلان و غيره ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم قابل ترجمه و تأييد است.

4-5. مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ريز نمرات فارغ التحصيلان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامايی و زير شاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت مزبور قابل ترجمه و تأييد است.
4-6. مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی
دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و ريز نمرات صادره از واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی در سراسر ايران با مهر و امضاء های معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه مزبور قابل ترجمه و تأييد است.
4-7. گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی
گواهی های مربوط به اساتيد و اعضاء هيأت علمی و کارکنان و دانشجويان دانشگاه آزاد با تأييد سازمان مرکزی و امضاء معرفی شده دانشگاه قابل ترجمه و تأييد می باشد.
4-8. گواهی کار اساتيد دانشگاههاي دولتی
گواهی های کار مربوط به اساتيد و اعضاء هيأت علمی دانشگاههای دولتی با مهر و امضاء دانشگاه يا دانشکده ذي ربط قابل ترجمه و تأييد است.
4-9. مدارک صادره از دانشگاههای غير انتفاعی
اينگونه مدارک با تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری و با مهر و امضاء های معرفی شده قابل ترجمه و تأييد می باشد.
4-10. مدارک و دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور
دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور ممهور به مهر سازمان و قيد بلامانع بودن ترجمه از وزارتخانه ذی ربط قابل ترجمه و تأييد است.
4-11. مدارک و گواهی صادره از حوزه های علميه
مدارک صادره از حوزه های علميه همراه با مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأييد است.
4-12. کارت نظام پزشکی
کارت نظام پزشکی قابل ترجمه و تأييد است.
4-13. سرفصل دروس
سرفصل دروس برای کليه رشته های تحصيلی و کليه دانشگاههای دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ريزی دانشگاهها يا وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری يا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، حسب مورد قابل ترجمه و تأييد است.
4-14. کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری
کارنامه های کنکور سراسری و اسامی قبولشدگان در روزنامه ها در سربرگهای رسمی قابل ترجمه و تأييد نمی باشد.
4-15. تعيين رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد
گواهی نامه های قبولی از دانشگاههای دولتی با مهر سازمان سنجش و وزارت علوم و برای دانشگاه های آزاد با مهر و امضای معرفی شده سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تأييد است.
4-16. مدارک تحصيلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ايران
مدارک مزبور با تأييد اداره روابط بين الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأييد است.
4-17. مدارك تحصيلي صادره از مدارس ايراني خارج از كشور
مدارک مزبور با تأييد اداره امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأييد است.
4-18. اصل مدارک فوق ديپلم و ريز نمرات صادره از آموزشکده های فنی سازمان آموزش و پرورش پس از تأييد وزارت علوم و تحقيقات و فن آوری قابل ترجمه و تأييد است.

بخش 5
«گواهی های آموزشی»
5-1. گواهينامه های صادره از سازمان فنی و حرفه ای
گواهی های مهارت فنی و حرفه ای صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل ترجمه و تأييد است.
اصل کارت مربيگری صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل ترجمه و تأييد است.
5-2. گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی
گواهی های صادره از سوی ادارات يا سازمانهای دولتی يا دانشگاهها مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت قابل ترجمه و تأييد است.
5-3. گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان
گواهی های صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان که به صورت شرکتی اداره می شوند، يا مجوز وزارت آموزش و پرورش را دارا هستند با ارائه روزنامه رسمی يا مجوز وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأييد است.
5-4. گواهيهای آموزشی کوتاه مدت شرکتهای خصوصی
گواهي های صادره مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت از طرف شرکتهای خصوصی با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعاليت آموزشی شرکت قابل ترجمه و تأييد است.
5-5. گواهي های آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی
گواهي نامه های آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تأييد می باشد.
5-6. گواهي نامه های دارای ارزش استخدامی صادره از موسسه عالی آموزش و پژوهش قابل ترجمه و تأييد نيست.
بخش 6
«شرکتها»
-اصل اساسنامه و صورتجلسه و اظهارنامه شرکتها با مهر اداره ثبت شرکتها قابل ترجمه و تأييد می باشد.
– رونوشت برابر با اصل اساسنامه شرکتها با مهر و امضاء اداره کل ثبت شرکتها قابل ترجمه و تأييد است.
– اوراق سهام شرکتهای سهامی عام حاوی مهر و امضاء شرکت صادر کننده قابل ترجمه و تأييد است.
– اوراق سهام صادره از سازمان اوراق بورس قابل ترجمه و تأييد است.
– اسامی سهامداران شرکت و ميزان سهم آنان، در صورت ذکر در شرکتنامه يا اظهارنامه يا روزنامه رسمی شرکت قابل ترجمه و تأييد است.
– اوراق سهام شرکتهای سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمي آن شركت قابل ترجمه و تأييد است.
– تبصره: چنانچه ميزان سهام در روزنامه يا اساسنامه قيد نشده باشد و مبلغ آن از 000/000/100 (صد ميليون ريال) بيشتر باشد استعلام از شرکت صادر کننده سهام الزامی است.
6-1. روزنامه رسمی
اصل روزنامه رسمی يا رونوشت برابر اصل آن توسط روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأييد است.
6-2. گواهی های مالياتی
گواهي نامه های مالياتی با مهر مميز مالياتی قابل ترجمه و تأييد است. ترازنامه شرکت های دولتی با تأييد سازمان حسابرسی کشور و شرکتهای غير دولتی با تأييد حسابرسان خبره و تأييد انجمن حسابرسان رسمی ايران قابل ترجمه و تأييد می باشد شرکتها و مؤسسات حسابرسی نيز می توانند برای ساير شرکتها تراز مالياتی و سود و زيان تعيين نمايند در اين صورت ارائه روزنامه رسمی شرکت حسابرسی جهت ترجمه و تأييد الزامی است.

6-3. ليست بيمه
ليست بيمه کارکنان شرکتها همراه با برگه پرداخت حق بيمه يا با مهر شعبات سازمان تأمين اجتماعی روی ليست بيمه کارکنان قابل ترجمه و تأييد است.
6-4. گواهی های بيمه
گواهی های صادره از شرکتهای بيمه مانند بيمه ايران و غيره از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت با مهر دفاتر نمايندگی شرکتهای بيمه و يا شعبه مرکزی قابل ترجمه و تأييد است.
6-5. قراردادهای شرکتهای خصوصی
قراردادهای تجاری منعقده بين يک شرکت ايرانی و خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظيم و ممهور به مهر اتاق بازرگانی باشد قابل ترجمه و تأييد است.
قراردادهای بخش دولتی تنظيمی به زبان خارجی قابل ترجمه و تأييد است.
6-6. کارتهای اقتصادی با مهر وزارت اقتصادی و دارايی قابل ترجمه و تأييد است.

بخش 7
«گواهی های کار»
7-1. گواهی های کار از موسسات و ادارات دولتی
گواهی های کار صادره از ادارات با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تأييد است.
7-2. گواهی های کار صادره از مهد کودکها
گواهی های صادره از مهر کودکها و مراجعی که زير نظر سازمان بهزيستی فعاليت دارند با تأييد سازمان بهزيستی قابل ترجمه و تأييد است.
7-3. گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات
گواهی های کار صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعاليت کارخانه از سوی سازمان صنايع يا با ارائه روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأييد است.
7-4. گواهينامه صادره از آژانسهای هواپيمايی و گردشگری
گواهی های کار صادره از آژانسهای هواپيمايی و گردشگری چنانچه به صورت شرکتی اداره مي شوند با ارائه آخرين روزنامه رسمی و در غير اين صورت با تأييد سازمان هواپيمايی کشوری يا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأييد است.
7-5. گواهی صادره از داروخانه ها
گواهی های کار صادره از داروخانه ها با تأييد انجمن داروسازان يا ارائه مجوز تأسيس داروخانه قابل ترجمه و تأييد است.
7-6. گواهی کار صادره از شرکتهای خصوصی با ارائه آخرين روزنامه رسمی و ارائه دفترچه بیمه قابل ترجمه و تأييد است در صورتی که در گواهی صادره، مدرک تحصيلی قيد شده باشد، ارائه مستند مزبور الزامي است.
7-7. گواهی های کار از بيمارستان ها و درمانگاهها
گواهی های کار صادره بيمارستانها با مهر سازمان نظام پزشکی يا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی يا شبکه بهداشت و درمان و يا دانشگاه علوم پزشکی قابل ترجمه و تأييد است.
7-8.گواهی های صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان
گواهی های صادره با مهر سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأييد است.
7-9. گواهی های کار از دفاتر اسناد رسمی
گواهی های کار سردفتران اسناد رسمی با تأييد کانون سردفتران قابل ترجمه و تأييد است و گواهی کار ساير افراد شاغل در دفترخانه ها با مهر دفترخانه کفايت می کند و گواهی های کار شاغلين در کانون سردفتران بامهر اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تأييد است.
7-10. گواهی های کار صادره از واحدهای صنفی مختلف
گواهی های مزبور با تأييد اتحاديه صنفی ذی ربط يا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأييد است.

بخش 8
«گواهی های متفرقه»
8-1. کارت واکسيناسيون
کارت واکسيناسيون با تأييد نظام پزشکی و يا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تأييد است رونوشت برابر با اصل گواهی های صادره از انستيتو پاستور که يک موسسه بين المللی است و به زبان لاتين تحرير می شود نيز قابل ترجمه و تأييد است.
8-2. پرونده بهداشتی دانش آموزان
مدارک مزبوره صادره از مدارس با تأييد مراکز آموزشی يا آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأييد می باشد.
8-3. قبوض آب، برق، تلفن و گاز
اصل قبوض آب، برق، گاز و تلفن قابل ترجمه و تأييد است.
8-4. فيشهای حقوقی
فيشهای حقوقی ادارات دولتی با مهر کارگزينی يا ارائه حکم قابل ترجمه و تأييد بوده و فيشهای حقوقی غير دولتی با مهر و امضاء شرکت همراه با روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأييد است.
8-5. موجودی حساب بانکی
گواهی موجودی حسابهای بانکی تا مبلغ 000/000/100 ريال در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء بانک ذی ربط قابل ترجمه و تأييد است و مازاد بر آن بايد به تأييد امضاء کننده مجاز برسد گواهی های گردش مالی حسابهای بانکی که مانده آن بالاتر از مبلغ فوق باشد با مهر و امضاء معرفی شده بانک قابل ترجمه و تأييد می باشد.
8-6. گذرنامه
ترجمه گذرنامه و برابر اصل کردن کپی آن توسط مترجم قابل تأييد در قوه قضائيه می باشد و گذرنامه های موعد منقضی نيز به منظور اطلاع از مندرجات آن همين قابليت را داراست.
8-7. کارت بازرگانی
کارت بازرگانی قابل ترجمه و تأييد است همچنين رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام گرديده قابل ترجمه و تأييد می باشد.
8-8. گواهينامه های دريانوردی
گواهينامه های دريانوردی با مهر شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران قابل ترجمه و تأييد بوده و رونوشت برابر اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نيز قابل تأييد می باشد.
8-9. احکام قهرمانی و رشته های ورزشی
احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر سازمان تربيت بدنی يا فدراسيون ورزشی قابل ترجمه و تأييد است.
8-10. بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات
بارنامه های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات يا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر گمرک يا مهر سازمان هواپيمايی کشوری يا سازمان بنادر و کشتيرانی، يا وزارت راه و ترابری قابل ترجمه و تأييد است.
8-11. گواهی کشتيرانی
گواهی های صادره از شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران ممهور به مهر شرکت مزبور يا وزارت بازرگانی قابل ترجمه و تأييد است.

8-12. خريد و فروش کشتی
اسناد خريد و فروش کشتی ها با مهر دفاتر اسناد رسمی و با تأييد سازمان بنادر و کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران قابل ترجمه و تأييد است همچنين اسناد کشتی های متعلق به دول بيگانه که در ايران قصد فروش دارند پس از تأييد مقامات مربوط کشور متبوع کشتی و تأييد کنسولی ايران در آن کشور و وزارت خارجه در ايران قابل ترجمه و تأييد است و در صورتی که قرارداد در ايران تنظيم و طرف ايرانی قصد فروش کشتی را داشته باشد مراتب پس از تأييد سازمان بنادر و کشتيرانی وزارت راه و ترابری قابل ترجمه و تأييد خواهد بود.

8-13. گواهی های وکلاء
گواهی های صادره از دفاتر وکالت و پروانه وکالت وکلای دادگستری با تأييد کانون وکلا يا مراکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قابل ترجمه و تأييد است.
8-14. گواهی های فرهنگی هنری
گواهی صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی، هنری، با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی يا شهرداری قابل ترجمه و تأييد می باشد و گواهی های صادره توسط آموزشگاهها يا موسسات هنری به استناد مجوز صادره از سوی مراجع ذی ربط مانند اداره ارشاد، آموزش و پرورش مبني بر بلامانع بودن فعاليت مجاز مؤسسه در امور فرهنگي هنري،‌قابل ترجمه و تأييد است.
8-15. گواهي مربوط به روستاهاي دور افتاده
گواهي هاي مربوط به اشخاص در روستاهاي دور افتاده با تأييد فرمانداري منطقه يا بخشداري محل يا شوراي اسلامي يا نيروي انتظامي منطقه قابل ترجمه و تأييد است.
8-16. گواهي هاي بهداشتي
گواهي هاي بهداشتي براي صدور محموله هاي غذايي به خارج از كشور با تأييد «معاونت غذا و دارو» يا «دانشگاههاي علوم پزشكي» يا در «اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي» (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) قابل ترجمه و تأييد است.
8-17. پروانه هاي صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
پروانه مطب، پروانه دائم پزشكي و پروانه تأسيس داروخانه با مهر و امضاء مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل ترجمه و تأييد بوده و در غير اين صورت ارائه دانشنامه مربوطه با مهر و امضاء مجاز وزارت بهداشت براي ترجمه ضرورت دارد.
8-18. اصل گواهي استاندارد محصولات صادراتي با مهر و امضاء مؤسسه استاندارد محصولاتي بامهر و امضاء مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي قابل ترجمه و تأييد است.
8-19. تقديرنامه ها قابل ترجمه و تأييد است، مگر ‌در صورت قيد مدرك تحصيلي كه در اين صورت تأييد آن منوط به ارائه مدرك مورد استناد است.
8-20. گواهي هاي انجمن مهندسين با مهر انجمنها و ارائه دانشنامه قابل ترجمه و تأييد است.
8-21. شناسنامه ساختمان و پايان كار با مهر شهرداري محل احداث بنا قابل ترجمه و تأييد است.
بخش 9
«امور مربوط به اتباع بيگانه»
– كارت اقامت اتباع بيگانه صادره از اداره امور اتباع بيگانه وابسته به وزارت كشور در صورتي قابل ترجمه و تأييد است كه دارنده كارت از سوي اداره مذكور كتباً معرفي شده باشد.
– كارت تردد اتباع خارجي جهت استفاده داخلي است و قابل و ترجمه و تأييد نمي باشد.
– گواهي صادره از سوي وزارت كشور در خصوص احوال شخصيه اتباع بيگانه مانند تعدد فرزند و مشخصات همسر و … قابل ترجمه و تأييد است. بنابر اين اسناد عادي مبين ازدواج و طلاق قابليت تأييد ندارد مگر گواهي هاي صادره از وزارت كشور مبني بر وقوع ازدواج يا طلاق.
– كپي برابر با اصل گذرنامه اتباع بيگانه پس از تأييد وزارت امور خارجه قابل تأييد است.

بخش 10
«اسناد و مدارك صادره از خارج از كشور»
مدارك صادره در خارج از كشور علاوه بر تأييد كنسولي ايران در كشور محل صدور مدارك مذكور با تأييد وزارت امور خارجه قابل ترجمه و تأييد است.
گواهي هاي صادره از طرف سازمانهاي دولتي يا غير دولتي خطاب به سفارتخانه هاي خارجي قابل ترجمه و تأييد نمي باشد مگر گواهي هاي مزبور فاقد عنوان باشد كه در اينصورت قابل ترجمه و تأييد است.
گواهي هاي صادره از شركتهاي ايراني براي افراد ايراني مبني بر پرداخت حقوق با ارز خارجي قابل ترجمه و تأييد نيست.

برچسب‌ها: دارالترجمه رسمی در تبریز, ترجمه رسمی در تبریز, دارالترجمه در تبریز, ترجمه در تبریز

دکتر مهدی اسدزاده، مترجم رسمی قوه قضائیه در تبریز

 

همشهریان عزیز در تبریز

دارالترجمه رسمی شهریار بمدیریت دکتر مهدی اسدزاده، مترجم رسمی قوه قضائیه

در ضمن شما میتوانید تمام مدارک و اسناد رسمی و مقالات و قراردادهای خود را در این دارالترجمه با هزینه مناسب و در اسرع وقت ترجمه نمائید.