خدمات و اصول ترجمه رسمی در تبریز

اسناد – ترجمه ی اسناد در تبریز

سندمالکیت وسیله نقلیه

ترجمه سند مالکیت کلیه وسایل نقلیه موتوری بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مرکز شماره گذاری) قابل تأیید می باشد.

ارزیابی املاک

ترجمه برگه ارزیابی از املاک و مستغلات در صورتیکه توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شده باشد و به تائید کانون کارشناسان رسیده باشد، قابل تأیید است.
مدرک جنبی: سند ملک مورد ارزیابی

احکام و کلیه اوراق قضایی و مدارک ارسالی

تأیید ترجمه کلیه مدارکی که از دادگاهها، دادسراها، آگاهی، نیروی انتظامی و ادارات دولتی صادر می گردد بلامانع می باشد.

اظهارنامه و دادخواست

ترجمه اظهار نامه و دادخواست به دلیل اینکه در مراحل اولیه تشکیل پرونده می باشد قابل تأیید نیست.

احکام

ترجمه وصیتنامه در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر همراه با شناسنامه وصی و موصی قابل تأیید می ترجمه احکام دادگاههای عمومی انقلاب و صورتجلسه های دادگاه و گواهیهای صادره از دادگاهها با مهر بلامانع بودن ترجمه توسط شعبه توسط صادر کننده حکم قابل تأیید می باشد به استثناء احکام حصر وراثت که توسط شعبه دادگاههای عمومی و احکام حجر و قیم نامه که توسط دایره سرپرستی صادر می شود.

استشهادیه

ترجمه استشهادیه قابل تأیید رسمی نمی باشد مگر در دو مورد ذیل:
الف» استشهادیه اعلام آدرس مسکونی: ترجمه استشهادیه اعلام آدرس محل سکونت با تأیید نیروی انتظامی منطقه مربوطه قابل تأیید می باشد.
ب» استشهادیه به افراد تحت تکفل: ترجمه استشهادیه افراد تحت تکفل در مورد هموطنانی که در خارج از کشور مشغول به کار هستند و کفالت خانواده را بعهده دارند قابل تأیید می باشد. لازم به ذکر است افراد تحت تکفل شامل: پدر، مادر و خواهر تا زمان تجرد و برادر تا رسیدن به سن قانونی می باشد که ارائه شناسنامه تمام افراد تحت کفالت جهت تأیید استشهادیه الزامی می باشد.

اقرارنامه

ترجمه اقرارنامه در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تأیید می باشد.

تفویض وکالت و سایر نقل و انتقالات

ترجمه تفویض وکالت و سایر نقل و انتقالات در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تأیید می باشد. لازم به ذکر است در مورد تأیید ترجمه تفویض وکالت ارائه وکالتنامه های قبل جهت استناد و رویت الزامی می باشد.

تعهدنامه

ترجمه تعهدنامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تأیید می باشد.

وکالتنامه

ترجمه وکالتنامه در صورتی قابل تأیید است که در دفاتر اسناد رسمی و در سر برگ محضر تهیه و ممهور به مهر و امضاء سردفتر بوده و موضوع آن مربوط به موردی در خارج از کشور باشد که بطور خاص حوزه نفوذ وکالت در آن کشور خاص قید شده باشد.
چنانچه مورد وکالت حضانت و سرپرستی فرزند صغیر علی الخصوص فرزندان اناث باشد اگر والدین متارکه کرده باشد ارائه سند طلاق و در غیر اینصورت مراجعه پدر با در دست داشتن اصل شناسنامه عکس دار جهت تنظیم صورت جلسه الزامی است.
مدرک جنبی: شناسنامه موکل – نامه محضر تنظیم کننده در بقاء وکالت

 

سندمالکیت

ترجمه سند مالکیت در صورتیکه خوانا و بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرین ستون نقل و انتقالات باشد قابل تأیید بوده ضمناً اسناد مالکیتی که در تاریخ ترجمه در دادگاههای عمومی و انقلاب جهت آزادی متهمی به وثیقه گذاشته شده باشد قابل تأیید نمی باشد.

اجاره نامه

ترجمه اجاره نامه در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر، که در مدت زمان اعتبار آن باشد، قابل تأیید است، البته اجاره نامه های اماکن تجاری به شرط قید واگذاری حق کسب و پیشه (سرقفلی) مستثنی از شرط مدت اعتبار می باشند. اجاره نامه هایی که در آژانسهای مسکن تهیه می شوند فاقد اعتبار قانونی بوده ترجمه آنها قابل تأیید نمی باشد.

استعلام ثبت اسناد

ترجمه استعلام ثبت استناد در مورد املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل تأیید می باشد.
مدرک جنبی: سند مالکیت مورد استعلام

احکام طلاق

ترجمه احکام طلاق یا قرار عدم امکان سازش که منجر به جدایی نگردیده باشد قابل تأیید نیست و چنانچه ذینفع اظهار به جدایی نماید ارائه سندطلاق یا شناسنامه که در آن واقعه طلاق به ثبت رسیده باشد جهت استناد سند ترجمه الزامی می باشد.

بیع نامه

ترجمه بیع نامه در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تأیید می باشد و بیع نامه هایی که در آژانس های مسکن تهیه می شوند فاقد اعتبار قانونی بوده و ترجمه آنها قابل تأیید نمی باشد.