ترجمه ی رسمی گواهی های آموزشی در تبریز’ در دالرترجمه ی رسمی شهریار

ترجمه ی رسمی گواهی های آموزشی در تبریز

گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای:

گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای صادره از سازمان قابل تأیید است به شرط آنکه فرم تایید استاندارد آن از اداره ارزشیابی و مهارت سازمان فنی و حرفه ای اخذ شود.

گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی:

گواهی های صادره مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) از طرف ادارات یا سازمانهای دولتی یا دانشگاه ها قابل تأیید است.

گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان:

گواهی های صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان که به صورت شرکتی اداره می شوند، با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیّت آموزشی برای شرکت قابل تأیید است و در غیراینصورت مجوز وزارت آموزش و پرورش ضرورت تامه دارد.

گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی:

گواهیهای صادره مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت از طرف شرکتهای خصوصی با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیّت آموزشی شرکت قابل تأیید است.

گواهیهای آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی:

گواهینامه های آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل تأیید می باشد.

گواهی های آموزشی کوتاه مدت از سازمان ها:

ترجمه گواهی های آموزشی کوتاه مدت صادره از سازمان مدیریت دولتی و مجتمع آموزشی ایران و موسسه آموزشی ایز ایران ممهور به مهر مرجع صادر کننده قابل تایید است.

 

گواهی های مالیاتی و تراز نامه شرکتها:

گواهینامه های مالیاتی با مهر ممیز مالیاتی قابل تأیید است. ترازنامه شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور و شرکتهای غیردولتی با تأیید حسابرسان خبره و تأیید انجمن حسابرسان رسمی ایران قابل ترجمه و تأیید می باشد. تراز مالیاتی و سود و زیان تنظیم شده توسط شرکت ها و مؤسسات حسابرسی برای سایر شرکت ها با ارائه روزنامه رسمی شرکت حسابرسی جهت تأیید الزامی است.

لیست بیمه:

لیست بیمه کارکنان شرکتها همراه با برگۀ پرداخت حق بیمه یا با مهر شعبات سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل تأیید است.

گواهی های بیمه:

گواهی های صادره از شرکت های بیمه مانند بیمه ایران و غیره از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت با مهر دفاتر نمایندگی شرکتهای بیمه و یا شعبه مرکزی قابل تأیید است.

قراردادهای شرکت های خصوصی:

قرارداد های منعقده بین دو شرکت ایرانی با مهر و امضای طرفین قرارداد و ارائه روزنامه رسمی آنها قابل تایید می باشد.
قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم و ممهور به مهر اتاق بازرگانی باشد قابل تأیید است.

دوره های تخصصی:

ترجمه معرفی نامه کارکنان شرکت ها جهت دوره های تخصصی پرسنل با ارائه آخرین روزنامه رسمی و دفترچه بیمه قابل تایید است.

لیست بیمه:

ترجمه لیست بیمه کارکنان شرکت ها همراه با برگه پرداخت بیمه یا مهر باجه دریافت تامین اجتماعی قابل تایید است.

بخش ۷  گواهی های کار

نکته: چنانچه در گواهی کار عنوان یا میزان تحصیلات ذکر شود ارانه مدرک تحصیلی مرتبط الزامیست و چناچه اشتغال تمام وقت باشد ارائه دفترچه بیمه یا سوابق بیمه ای مرتبط به دوره زمانی گواهی که به تایید سازمان بیمه تامین اجتماعی رسیده باشد ضروریست.

گواهی های کار از مؤسسات و ادارات دولتی:

گواهی کار صادره از ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادر کننده و ارانه حکم کارگزینی قابل تأیید است.

گواهی های کار صادره از مهد کودکها:

گواهی های صادره از مهدکودکها و مراجعی که زیرنظر سازمان بهزیستی فعالیّت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل تأیید می باشند.

گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات:

گواهی کار صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیّت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا با ارائه اصل روزنامه رسمی و یا مهر سازمان قابل تأیید است.

گواهی های صادره از آژانسهای هواپیمائی و گردشگری:

گواهی های کار صادره از آژانسهای هواپیمایی و گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیراینصورت با تأیید سازمان هواپیمائی کشور یا مجوز وزارت ارشاد قابل تأیید است.

گواهی های صادره از داروخانه ها:

گواهی های کار صادره از داروخانه ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل تأیید است.

گواهی های کار صادره از شرکتها:

گواهی های کار صادره از شرکتهای خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل تأیید است.

گواهی های کار از بیمارستان ها و درمانگاهها:

گواهی کار صادره از بیمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا شبکه های بهداشت و درمان و یا دانشگاه علوم پزشکی قابل تأیید است.

گواهی های صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان:

گواهی های صادره با مهر سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی کار از دفاتر اسناد رسمی:

گواهی های کار سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفترداران قابل تأیید است. و گواهی کار سایر افراد شاغل در دفترخانه ها با مهر دفترخانه کفایت می کند و گواهی های کار شاغلین در کانون سردفتران با مهر اداره ثبت اسناد قابل تأیید است.

گواهی کار صادره از واحدهای صنفی مختلف:

گواهی های مزبور با تأیید اتحادیه صنف یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل تأیید است.

ترجمه گواهي مربوط به روستاهاي دور افتاده:

ترجمه گواهيهاي مربوط به اشخاص در روستهاي دور افتاده با تاييد فرمانداري منطقه يا بخشداري و در صورت در دسترس نبودن، با مهر و امضاي شوراي اسلامي محل يا ناحيه انتظامي منطقه، قابل تاييد است.

گواهی بیمه:

ترجمه گواهیهای صادره از بیمه البرز، بیمه دانا، بیمه آسیا، بیمه ایران و … با مهر اداره مرکزی بیمه قابل تأیید می باشد.

گواهی های کار صادره از تعاونیها:

ترجمه گواهی های کار صادره از تعاونیهای مسکن و تعاونیهای مصرف قابل تایید است.

گواهیهای کار اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی:

ترجمه گواهیهای کار مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد با مهر و امضاء معرفی شده دانشگاه  و تایید سازمان مرکزی قابل تأیید می باشد.

گواهی کار اساتید دانشگاههای دولتی:

ترجمه گواهیهای کار مربوط به اساتید و امضاء هیئت علمی دانشگاههای دولتی با مهر و امضاء ریاست دانشگاه و تایید وزارت علوم قابل تأیید می باشد.
نکته: از درج عباراتی مانند ” به سفارت … در تهران” و ” به وزارت امور خارجه” در عنوان نامه خودداری شود زیرا گواهی ها با این عناوین قابل تایید نمی باشند. در صورت لزوم می توان در انتهای گواهی این طور نوشت ” این گواهی جهت ارائه به … صادر گردیده است”.

بخش ۸  گواهی های متفرقه

کارت واکسیناسیون
کارت واکسیناسیون با تأیید نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل تأیید است و کارتهای صادره از انستیتو پاستور با مهر معرفی شده آن قابل ترجمه و تأیید است.

پروندۀ بهداشتی دانش آموزان:
مدارک مزبور صادره از مدارس با تأیید مراکز آموزشی یا آموزش و پرورش منطقه قابل تأیید می باشد.

قبوض آب، برق، تلفن و گاز:
اصل قبوض آب، برق، گاز و تلفن قابل تأیید است.

فیش های حقوقی:
فیش های حقوقی ادارات دولتی با مهر کارگزینی یا ارائه حکم قابل تأیید بوده و فیش های حقوقی غیردولتی با مهر و امضاء شرکت همراه با روزنامه رسمی قابل تأیید است.

موجودی حساب بانکی:
گواهی موجودی حساب های بانکی (گواهی تمکن مالی) و یا پرینت گردش حسابها  در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء معرفی شده بانک ذیربط و سپس با تایید اداره امور بین الملل بانک مربوطه قابل تأیید است.

گذرنامه:
ترجمه گذرنامه و رونوشت برابر با اصل آن قابل تآیید بوده و رونوشت برابر با اصل گذرنامه هائیکه زمان آن منقضی و بدرخواست ذینفع گذرنامه جدید صادر شده است بمنظور اطلاع از مندرجات آن قابل تأیید می باشد.

کارت بازرگانی:
کارت بازرگانی ب تایید وزرات بازرگانی قابل تائید است.

گواهینامه های دریانوردی:
گواهینامه های دریانوردی با مهر کشتیرانی قابل تأیید است.

احکام قهرمانی و رشته های ورزشی:
احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل تأیید می باشد.

بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات:
بارنامه های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر گمرک یا مهر سازمان هواپیمائی کشوری یا سازمان بنادر و کشتیرانی، یا وزارت راه و ترابری قابل تأیید است.

گواهی های کشتیرانی:
گواهیهای صادره از کشتیرانی جمهوری اسلامی ممهور به مهر کشتیرانی یا وزارت بازرگانی قابل تأیید است.

خرید و فروش کشتی:
اسناد خرید و فروش کشتی ها با مهر دفاتر اسناد رسمی و با تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل تأیید است. همچنین اسناد کشتی های متعلق به دول بیگانه که در ایران قصد فروش دارند پس از تأیید مقامات مربوطه کشور متبوع کشتی و تأیید کنسولی ایران در آن کشور و وزارت امورخارجه در ایران قابل تائید است و در صورتیکه قرارداد در ایران تنظیم و طرف ایرانی قصد فروش کشتی را داشته باشد مراتب پس از تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترابری قابل تأیید خواهد بود.

گواهی های وکلاء:
گواهی های صادره از دفاتر وکالت و پروانه وکالت وکلای دادگستری با تأیید کانون وکلاء یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قابل تأیید است. ضمنا متذکر می شود چنانکه گواهی های صادره مربوط به پرونده مطروحه در دادگاه باشد ضمن تصدیق شعبه مربوطه قابل تایید است.

گواهی های فرهنگی هنری:
گواهی های صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی، هنری با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابل تأیید می باشد و گواهی های صادره توسط آموزشگاه ها یا مؤسسات هنری باستناد مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط مانند ادارۀ ارشاد ، آموزش و پرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیّت مجاز مؤسسه در امور فرهنگی هنری، قابل تأیید است.
گواهی های بهداشتی غذایی برای صدور محموله های غذایی به خارج از کشور با تأیید «معاونت غذا و دارو» یا «دانشگاه های علوم پزشکی» یا «ادارۀ کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی» (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قابل تأیید است.

گواهی سابقه بیمه کاری:
گواهی سابقه بیمه که از شعبات سازمان بیمه اجتماعی اخذ می گردد با مهر و امضای شعبه قابل تاییدخواهد بود.

پروانه کسب:
ترجمه پروانه کسب قابل تایید رسمی است.

گواهی های استاندارد محصولات صادراتی:
ترجمه اصل گواهی استاندارد محصولات صادراتی با دارا بودن مهر و امضای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی قابل تایید است.

شناسنامه ساختمان و پایان کار:
ترجمه شناسنامه ساختمان و پایان کار با دارا بودن مهر شهرداری محل احداث بنا تنها توسط دادگستری (و نه امور خارجه) قابل تایید است.

تقدیرنامه ها:
ترجمه تقدیرنامه ها قابل تایید نمی باشد. تایید تقدیرنامه های دانشگاهی در صورت قید مدرک تحصیلی منوط به ارائه مدرک مورد استناد است.

گواهی های انجمن مهندسین:
ترجمه گواهی های صادره از از سوی انجمن مهندسین با دارا بودن مهر انجمن ها و ارائه دانشنامه قابل تایید است.