شرایط احراز تایید ترجمه رسمی اسناد و مدارک گوناگون مطابق شرایط ذیل محقق می گردد:

بخش ۱  ترجمه رسمی در تبریز- اسناد مربوط به احوال شخصیه

ترجمه رسمی شناسنامه در تبریز:

شناسنامۀ افراد بالای ۱۵ سال حتماً باید عکس دار باشد.
شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع اربعه باشد.
شناسنامه مخدوش قابل ترجمه و تایید نمی باشد.
الف) طبق بخشنامه وزارت امور خارجه، کلیه صفحات شناسنامه افراد بالای پانزده سال ترجمه و چنانچه ازدواج، طلاق، فوت همسر، و مشخصات فرزندان قید شده باشد عینا ترجمه و چنانچه واقعه ای ثبت نگردیده باشد عبارت «تا تاریخ ترجمه ازدواج و تولد فرزندان در شناسنامه ثبت نگردیده است» توسط مترجم درج گردد.

ترجمه رسمی کارت ملی در تبریز:

اصل کارت ملی قابل تأیید است.

ترجمه رسمی  گواهی فوت در تبریز:

اصل گواهی فوت از شرایط ترجمه رسمی یا رونوشت مصدق آن با مهر ادارۀ ثبت احوال با ارائۀ شناسنامه متوفی قابل تأیید است. در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و نظام پزشکی یا پزشکی قانونی برای تأیید کفایت می کند.تمامي گواهي‌هاي صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر اين سازمان قابل ترجمه و تاييد است.

ترجمه رسمی  گواهی تجرّد در تبریز:

گواهی تجرّد صادره از اداره ثبت احوال امورخارجه قابل تأیید است.

ترجمه رسمی گواهی ولادت در تبریز:

گواهی ولادت اتباع داخلی با مهر پزشک مربوط و تایید سازمان نظام پزشکی تا ۱۵ روز قابل تأیید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه همراه تصدیق پزشک یا مامای معتمد و تأیید نظام پزشکی قابلیت تأیید دارد.
گواهی ولادت برای اتباع خارجه با مهر ثبت احوال امورخارجه و یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز معرفی شده قابل تأیید است.

ترجمه رسمی سند ازدواج در تبریز:

سند ازدواج یا رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی قابل تأیید است. گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) که در ایران ازدواج نموده اند با نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و با مهر و امضاء معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است. ضمنا ترجمه عقد انقطاعی (مدت دار) قابل تایید نیست. ازدواج موقّت و اقرار بزوجیّت در صورتی تأیید می شود که مثل اقرارنامه در سربرگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد. جهت تایید ترجمه رسمی سند ازدواج یا رونوشت آن، شناسنامه یکی از طرفین ازدواج باید ارائه شود.

ترجمه رسمی سند طلاق در تبریز:

سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتیکه ممهور به مهر دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل تأیید است.
احكام طلاق: احكام طلاق يا اقرار عدم امكان سازش كه منجر به جدائي نگرديده باشد، قابل ترجمه و تاييد نيست. چنانچه مراجعه كننده اظهاربه جدايي نمايد، ارائه سند طلاق يا شناسنامه كه در آن واقعه طلاق به ثبت رسيده باشد براي استناد سند ترجمه شده الزاميست.

ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه کیفری در تبریز:

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است و طبق اعلام پلیس بین الملل از تاریخ صدور ۳ ماه برای ترجمه اعتبار دارد و سندی که تاریخ آن گذشته باشد، قابل ترجمه و تایید نیست.

ترجمه رسمی  کارت پایان خدمت و معافیّت در تبریز:

کارت پایان خدمت ومعافیّت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل تأیید است لکن کپی برابر با اصل آن قابل تأیید نیست. بدیهی است گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل تأیید می باشد.

ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی در تبریز:

گواهینامه راهنمائی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمائی و رانندگی اعلام می شود قابل تأیید می باشد. گواهی های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه نیز قابلیت ترجمه و تأیید را داراست.

ترجمه رسمی وصیتنامه در تبریز:

ترجمه وصیتنامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر همراه با شناسنامه وصی و موصی قابل تایید است و چنانچه وصی فوت نموده باشد، تنفیذ وصیت نامه در دادگاه به ضمیمه ترجمه جهت اسناد الزامی است. لازم به ذکر است اقلیت های مذهبی از این قاعده مستثنی هستند.

بخش  مدارک تحصیلی

مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی)
ترجمۀ کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدائی، راهنمائی و متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأیید ادارۀ آموزش و پرورش منطقه قابل تأیید است.

بخش 3 –اسناد مربوط به شرکتها

اصل اساسنامه و صورتجلسه و اظهارنامۀ شرکت ها با مهر برجسته اداره ثبت شرکتها قابل تأیید می باشد. لازم به ذکر است که مهر ثبت شرکت ها در اکثر شهرستانها به صورت معمولی (استامپی) است.
ترجمه صورت جلسه سهام که تعداد سهام اعضاء در آن ذکر شده باشد با مهر ثبت شرکت ها قابل تایید است. برگه های شرکت های خصوصی با ارائه روزنامه رسمی شرکت قابل تایید است.
ترجمه اوراق سهام شرکت های سهامی عام با دارا بودن مهر و امضای شرکت صادر کنند و ترجمه اوراق سهام شرکت های سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی شرکت قابل تایید است.
– اوراق صادره از سازمان اوراق بورس قابل تأیید است.
– اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان، در صورت ذکر در شرکتنامه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت قابل تأیید است.
اوراق سهام شرکت های سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی آن شرکت قابل تأیید است.
تبصره: چنانچه میزان سهام در روزنامه یا اساسنامه قید نشده باشد و مبلغ آن از ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (صد میلیون ریال) بیشتر باشد استعلام از شرکت صادر کننده سهام الزامی است.

روزنامۀ رسمی:

اصل روزنامۀ رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط سازمان روزنامه رسمی قابل تأیید است.

 

بخش 4- امور مربوطه به اتباع بیگانه

کارت اقامت:
کارت اقامت اتباع بیگانه صادره از وزارت کشور «اداره امور اتباع بیگانه» همراه تائیدیه کتبی اداره امور اتباع بیگانه قابل تأیید می باشد.

کارت تردد:
کارت تردد اتباع خارجی جهت استفاده داخلی صادر گردیده است قابل ترجمه و تأیید نیست.گواهی های مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجه، مانند تعداد فرزند و مشخصات همسر صادره از وزارت کشور با ارائه گواهی صادره از سوی مقامات ذیصلاح وزارت کشور قابل تأیید است.

گواهی ولادت:
ترجمه گواهی ولادت اتباع خارجی با دارا بودن مهر ثبت احوال امور خارجه یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز قابل تایید است.

گواهی فوت:
ترجمه گواهی فوت اتباع خارجی متوفی در ایران با ارائه گواهی فوت از بیمارستان با مهر پزشک و سازمان نظام پزشکی یا پزشک قانونی قابل تایید است.

اسناد مربوطه به ازدوج های بنیاد صدر:
ترجمه ازدواج های شرعی صادره از (بنیاد صدر) مربوط به اتباع خارجی که در ایران دارای سفارتخانه نیستند قابل تایید نیست.

کارت سبز اتباع بیگانه:
ترجمه کارت سبز اتباع بیگانه، ضمن صدور گواهی از فرمانداری های محل سکونت جهت اصالت کارت سبز به استناد بخشنامه قابل تایید است.

گواهی ازدواج خارجیان:
ترجمه گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) با ارائه نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با مهر و امضای معرفی شده قابل تایید است.

گواهی های صادره ازدواج های شرعی:
ترجمه گواهی های صادره از سوی فرمانداری ها در مورد ازدواج های شرعی اتباع بیگانه که فاقد سفارتخانه در ایران هستند به استناد بخشنامه قابل تایید است.

بخش  اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور

مدارک صادره در خارج از کشور با تأیید کنسولگری ایران در کشور محل صدور مدارک مزبور و با تایید وزارت امور خارجه ایران قابل تأیید است. (در كشور آمريكا، سفارت پاكستان در واشنگتن حافظ منافع ايران است).

گواهی های صادره از طرف سازمانهای دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارتخانه های خارجی و وزارت امور خارجه قابل ترجمه و تأیید نمی باشد. مگر گواهی های مزبور فاقد عنوان باشد که در اینصورت قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های صادره از شرکتهای ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست.

توصیه می شود قبل از شروع اقدامات، مدارک لازم و شرایط اخذ تایید آنها را به دقت با مرجع مربوطه چک نمایید زیرا در عمل همیشه شرایط توضیح داده شده برقرار نمی باشد.
شایان ذکر است که نظر نهایی را کارشناسان اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه خواهند داد.